Podmínky ochrany osobních údajů 

I. Základní ustanovení 

Správcem osobních údajů je společnost HEMAPO Company, s.r.o. IČO: 29459974 se sídlem Gregora Tajovského 390/15, 725 25 Ostrava – Polanka (dále jen: „Správce“ nebo „my“).

Kontaktní údaje: tel: +420 736 425 171, email: hemapo@hemapo.cz  

• Zpracování probíhá v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady  (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti  se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení  směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále také  používáme zkratku „GDPR“, a blíže je popsáno v těchto podmínkách. 

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů 

1. Osobní údaje získáváme přímo od Vás, při zaslání dotazu či objednávky  k našim službám nebo při plnění Vaší objednávky. V omezeném rozsahu  můžeme také získat osobní údaje od našich marketingových partnerů, pokud  souhlasíte s tím, aby nám Vaše osobní údaje předali. 

2. Zpracováváme tyto kategorie osobních údajů: 

o Identifikační údaje, jimiž se rozumí především jméno, příjmení, datum  narození a adresa bydliště. 

o Kontaktní údaje, jako je e-mailová adresa či telefon. 

o Informace o zájmu o našich produktech a o Vašich objednávkách,  způsobu dodání, místu realizace či instalace objednaného zboží, platby  vč. informace o Vašem bankovním účtu, řešení případných reklamací  atd. 

o Data týkající se roční spotřeby elektrické energie a energetické  náročnosti budovy. 

o Informace o využívání našich webových stránek; tyto informace  získáváme a zpracováváme především prostřednictvím nástrojů  

cookies.

o Záznamy z telefonických hovorů týkající se našich služeb či konkrétních  objednávek. 

o IP adresa. 

o Rodné číslo. 

o Číslo bankovního účtu. 

o Fotodokumentace. 

III. Účely a právní tituly ke zpracování osobních údajů 

1. Osobní údaje zpracováváme za následujícími účely: 

o Zpracování objednávky a plnění smlouvy mezi Vámi a správcem.  Právním titulem k nezbytnému zpracování osobních údajů je plnění  smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Za tímto účelem  zpracováváme identifikační a kontaktní údaje, údaje o Vaší objednávce  včetně záznamů Vašich telefonických hovorů a data týkající se roční  spotřeby elektrické energie a energetické náročnosti budovy. 

o Ochrana našich oprávněných zájmů; abychom např. byli schopni  doložit, že jsme Vaši objednávku správně a včas vyřídili. Právním  titulem pro toto zpracování je oprávněný zájem dle čl. 6 odst. 1 písm. f)  GDPR. Pro tento účel zpracováváme identifikační údaje, údaje o Vaší  objednávce a záznamy z telefonických hovorů. 

o Některé zpracování osobních údajů nám ukládají další právní předpisy,  třeba v oblasti účetnictví. Pro zpracování nezbytné ke splnění našich  právních povinností využíváme právní titul dle čl. 6 odst. 1 písm. c)  GDPR. Pro tento účel zpracováváme identifikační údaje a údaje o Vaší  objednávce. V některých případech, např. v oblasti žádostí o dotace, je  nutné zpracovávat rovněž Vaše rodné číslo. 

o Nabízení našich produktů a služeb; našim klientům zasíláme obchodní  nabídky, např. o nových produktech v naší nabídce. Právním titulem  k tomuto zpracování je náš oprávněný zájem dle čl. dle čl. 6 odst. 1  písm. f) GDPR ve spojení s § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb.,  

o některých službách informační společnosti. To znamená, že  

k takovému zpracování rovněž nepotřebujeme Váš předchozí souhlas.  Pokud si však nepřejete, abychom Vaše osobní údaje za tímto účelem 

zpracovávali, dejte nám to vědět, prosím, a my toto zpracování  zastavíme. Pro účely nabízení produktů a služeb zpracováváme  identifikační a kontaktní údaje, údaje o Vaší objednávce a data  o využívání našich webových stránek. 

o Zasílání našich nabídek, informací o nabízených produktech a dalších  obchodních sdělení, např. ve formě newsletteru; pokud nám k tomu  dáte souhlas, například formou objednávky newsletteru, můžeme Vám  zasílat nabídky našich produktů a služeb i tehdy, pokud nejste naším  klientem. Právním titulem je tedy souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm.  a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých  službách informační společnosti. Za tímto účelem zpracováváme Vaše  identifikační a kontaktní údaje. 

o Využívání osobních údajů pro online marketing, zobrazování nabídek  na internetu včetně webových stránek dalších subjektů; s Vaším  souhlasem budeme využívat Vaše osobní údaje i pro zobrazování  

obchodních nabídek v prostředí třetích stran. K tomu budeme s Vaším  souhlasem využívat buď údaje získané z Vašich individuálních  nastavení Vašich prohlížečů, tzv. cookies nebo Vaše identifikační data.  Tyto třetí strany, kterým budou Vaše údaje za marketingovými účely  postoupeny, budou spolu s námi v postavení společných správců  osobních údajů. Veškerá práva týkající se námi prováděného  zpracování můžete uplatnit přímo u nás. 

o Interní měření a hodnocení našich procesů, marketingových kampaní,  doby odezvy na zaslanou poptávku a dalších činností, které jsou  důležité pro komunikaci s našimi klienty a dalšími zájemci o naše  produkty. Související zpracování osobních údajů, které je omezeno na  nezbytném minimum, je nezbytné k ochraně našich oprávněných  zájmů. 

o Účast na spotřebitelských soutěžích, které pořádáme a k jejichž účasti  na nichž jste se registrovali; identifikační osobní údaje účastníků  zpracováváme ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR pro účely splnění  závazku z uspořádání spotřebitelské soutěže, zahrnující především  zpracování pro identifikaci a kontaktování jejich účastníků, vyhodnocení  spotřebitelské soutěže a zaslání nebo předání výhry, na základě  povinnosti dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR pro účely plnění účetních, 

daňových a jiných předpisů vztahujících se na spotřebitelské soutěže,  dále pak na základě našeho oprávněného zájmu dle čl. 6 odst. 1 písm.  f) GDPR pro účely dokončení spotřebitelské soutěže a oznámení jejich  výsledků, pro statistické účely, pro další rozvoj našich služeb  

souvisejících se spotřebitelskými soutěžemi. Pokud jste nám pro  zpracování osobních údajů v souvislosti se spotřebitelskou soutěží  udělili souhlas, budou tyto údaje využity v souladu s takto uděleným  Vaším souhlasem. Údaje získané v rámci zpravodajství z doprovodných  akcí spotřebitelské soutěže (zejména z vyhlášení výsledků), vč. údajů  o výhercích, budou v přiměřeném rozsahu užívány pro informování  o dané spotřebitelské soutěži nebo k propagaci dalších  

spotřebitelských soutěží, a to zejména na webových stránkách správce  a ve zpravodajství v médiích. 

2. Poskytnutí osobních údajů je vždy dobrovolné. Bez Vašich osobních údajů  však nemůžeme vyřídit Vaši objednávku ani Vám zasílat nabídky našich  produktů či služeb. 

IV. Doba uchovávání údajů 

1. Správce zpracovává osobní údaje: 

o Po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze  smluvního vztahu mezi Vámi a správcem, uplatňování nároků z těchto  smluvních vztahů a ochranu jeho práv v případě sporu, a to po dobu 5  let od ukončení smluvního vztahu. 

o Po dobu určenou právními předpisy k archivaci dokumentů, zejména  účetních podkladů (obvykle 10 let). 

o Deset let od ukončení smluvního vztahu pro účely přímého marketingu. 

o Čtyři roky od skončení spotřebitelské soutěže z důvodu případné  odpovědnosti správce vyplývající z předpisů upravujících spotřebitelské  právo. 

o Po dobu uvedenou v uděleném souhlasu.

2. Do doby odvolání souhlasu pro zpracování osobních údajů za účelem  marketingu u osob, které nebyly klienty správce. Po uplynutí doby uchování  správce osobní údaje nevratně odstraní. 

V. Příjemci osobních údajů 

1. Se zpracováním Vašich údajů nám pomáhá několik našich dodavatelů,  zpracovatelů osobních údajů, kteří pro zajištění dané služby musí mít  v omezeném rozsahu přístup k Vašim osobním údajům. S každým takovýmto  zpracovatelem se dohodneme na nezbytných krocích, abychom neoslabili  ochranu Vašich osobních údajů ani nezasáhli do Vašich jiných práv. 

2. Vaše osobní údaje s Vaším souhlasem rovněž sdílíme se subjekty, které nám  pomáhají s online marketingovými nabídkami, včetně zobrazování obchodních  nabídek v jejich prostředí. Jedná se zejména o společnosti: Meta Platforms  Ireland Limited (mj. provozovatel sociálních sítí Facebook a Instagram),  Google Ireland Limited, Seznam.cz., a.s., SendGrid, Inc. a Microsoft Ireland  Operations Limited. 

VI. Vaše práva 

1. Ve vztahu ke zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva: 

o Právo na informaci, zda zpracováváme Vaše osobní údaje, a právo na  přístup k těmto údajům. 

o Právo na opravu, aktualizaci či omezení zpracování Vašich osobních  údajů. 

o Právo na výmaz osobních údajů. Toto právo se však neuplatní  v případě, kdy je další zpracování nezbytné zejména pro plnění našich  právních povinností, uzavřené smlouvy nebo k zajištění našich právních  nároků. 

o Právo požádat nás o předání Vašich osobních údajů, které  

zpracováváme pro plnění smlouvy nebo na základě Vašeho souhlasu,  Vám nebo jinému správci osobních údajů. 

o Právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů,  zejména formou odhlášení se z dalšího odebírání newsletteru.

o Právo vznést námitku proti zpracování na základě našeho oprávněného  zájmu. V případě zpracování údajů za účelem marketingu toto  

zpracování bez dalšího zastavíme. V případě dalších zpracování  

založených na našem oprávněném zájmu individuálně přezkoumáme,  zda náš oprávněný zájem skutečně převažuje. 

2. Pokud se domníváte, že prováděné zpracování je v rozporu s GDPR, dalšími  právními předpisy nebo těmito podmínkami, sdělte nám to, prosím, na  kontakty uvedené v čl. I. Pokud nebudete s vyřízením Vašeho podnětu  spokojeni, máte samozřejmě právo obrátit se se stížnosti na Úřad pro ochranu  osobních údajů (www.uoou.cz). 

VII. Závěrečná ustanovení 

1. Odesláním poptávky/objednávky z internetového formuláře potvrzujete, že  jste seznámen/a s těmito podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém  rozsahu přijímáte. 

2. Tyto podmínky berete na vědomí rovněž zaškrtnutím souhlasu  prostřednictvím internetového formuláře. 

3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany  osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách. Proto tyto webové  stránky pravidelně kontrolujte. 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.3.2024.